Blender插件-曲线网格变形建模工具Bezier Mesh Shaper v0.9.59

Blender插件-曲线网格变形建模工具Bezier Mesh Shaper v0.9.59

插件介绍:

Bezier Mesh Shaper这是Blender 2.80+的一个建模工具,可以让你使用曲线来变形你的网格,让你做出漂亮的形状。它可用于阻挡和抛光有机和硬表面网格的形式。

最简单的使用方法是选择一些顶点并调用该工具,如下所示:

Blender插件-曲线网格变形建模工具Bezier Mesh Shaper v0.9.59
Blender插件-曲线网格变形建模工具Bezier Mesh Shaper v0.9.59
Blender插件-曲线网格变形建模工具Bezier Mesh Shaper v0.9.59