Blender插件-液体生成气泡效果工具 Liquid Bubble Addon v2.0.0

Blender插件-液体生成气泡效果工具 Liquid Bubble Addon v2.0.0

插件介绍:

Liquid Bubble Addon V2是一款Blender程序化液体气泡插件,可帮助用户快速实现液体生成气泡的特效。